Нэвтрэлт/Бүртгэл

Овог нэр

Таны овог нэр нь цаашид системд бүртгэлтэй албан ёсны мэдээлэл болох ба холбооноос олгож буй гэрчилгээ, лавлагаа дээр бичигдэх болно.

Цахим шуудан

Системд бүртгүүлэх үед хэрэглэгчийг таних зорилготой бөгөөд идэвхжүүлэх холбоосыг энэ хаягаар очих болно.

Гишүүнчлэл

Систем нь Холбооны гишүүдэд цаг үеийн мэдээлэл, аливаа арга хэмжээнд таны эрх ашгийг хуульд нийцүүлэн хамгаалах зорилго чиглэлтэй тул гишүүнчлэлийн журамтай танилцаж зөвшөөрсөн нөхцөлд бүртгэл үүснэ.