АВТО ЗАМ БОЛОН ТӨМӨР ЗАМЫН ГЕОДЕЗИЙН АЖИЛ

Дуусах : 2023/07/24

"Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан"-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил" /БД 11-114-14/ барилгын дүрмийг "Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил" /БД 11-.../барилгын норм ба дүрэм болгон шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан уг баримт бичгийн төсөлд 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү. Өгсөн саналын агуулгаас хамааран мэргэшсэн, зөвлөх зэрэг горилох, сунгах, ахиулахад шаардлагатай бие даасан багц цагийг тооцох боломжтой. https://mcis.gov.mn/main/moreDtl/16678247559265

Хавсралт: Харах

Гүйцэтгэх захирал : 2023/07/19

санал өгөх

Хэрэглэгчийн санал ирүүлсэн байдал

Төрөл Хэрэглэгч Санал Тусгасан