Геодези зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Дуусах : 2022/11/05

Санал

Удирдах зөвлөл : 2022/09/15

санал өгөх

Хэрэглэгчийн санал ирүүлсэн байдал

Төрөл Хэрэглэгч Санал Тусгасан
1 Зарчим А.Сумъяа БичвэрЯЫөёйыба Тусгасан:
2 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр Хянаж байгаа
3 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр Хянаж байгаа
4 Заалт А.Сумъяа 5.2.1 дэх хэсэгт Төрийн гэсний ард төрийн бус гэж нэмэх Хянаж байгаа
5 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр Хянаж байгаа