"Байнгын ажиллагаатай суурин станц байгуулах"

Дуусах : 2023/02/02

"Байнгын ажиллагаатай суурин станц байгуулах" БНбД-ийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

Хавсралт: Харах

Гүйцэтгэх захирал : 2023/01/26

санал өгөх

Хэрэглэгчийн санал ирүүлсэн байдал

Төрөл Хэрэглэгч Санал Тусгасан
1 Зарчим А.Сумъяа Тест Хянаж байгаа