Геодези зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Дуусах : 2022/11/05

Санал


: Удирдах зөвлөл Нийтэлсэн : 2022/09/15

Төрөл Хэрэглэгч Санал
1 Зарчим А.Сумъяа БичвэрЯЫөёйыба
2 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр
3 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр
4 Заалт А.Сумъяа 5.2.1 дэх хэсэгт Төрийн гэсний ард төрийн бус гэж нэмэх
5 Зарчим А.Сумъяа Бичвэр