1. МГФЗЗХ-НЫ ДҮРЭМ
 2. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 3. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСАН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ
 4. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН БАТЛАГДСАН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
 5. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ
 6. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ
 7. МГФЗЗХ-НЫ 2019 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 8. МГФЗЗХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 9. МГФЗЗХ-НЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЖУРАМ
 10. МГФЗЗХ-НЫ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ
 11. МГФЗЗХ-НЫ ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
 12. МГФЗЗХ-НЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ