Шилжин явах цомын төлөөх тэмцээн

Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо “Гео инженеринг групп” ХХК хамтран зохион байгуулж буй “Шилжин явах цом” ын төлөө спортын тэмцээнийудирдамж

Монголын Геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо Гео инженеринг групп ХХК хамтран зохион байгуулж буй “Шилжин явах цом” ын төлөө спортын бооцоот тэмцээнийг 2013 оны 11 дугаар сарын 15,16,17 –ны өдрүүдэд спортын 5 төрлөөр зохион байгуулна.

Үүнд:

1.    Шатар \ эр,эм\

2.    Зуун буудалт даам \ эр,эм\

3.    Ширээний теннис \эр,эм\

4.    Сагсан бөмбөг \эр,эм\

5.    Гар бөмбөг \холимог\   

   

Спортын тэмцээнд оролцох байгууллагууд:

Монголын геодези, фотограмметр, зураг холбооны нэрэмжилт шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнд оролцох албан байгууллагууд нь геодези зураг зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг болон харъяа агентлаг, кадастерийн чиглэлийн бүх компаниуд, холбооны гишүүн байгууллагуудын хооронд нээлттэй зохиогдоно.

Тэмцээнд оролцох багийн бүрэлдэхүүн:

-          Шатрын тэмцээнд 1 эрэгтэй , 1 эмэгтэй  нийт 2 тамирчин 

-          Зуун буудалт даамын тэмцээнд 1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй нийт 2 тамирчин

-          Ширээний тениссний тэмцээнд 1 эрэгтэй 1 эмэгтэй нийт 2 тамирчин

-          Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд эмэгтэй, эрэгтэй 2 баг орно. Баг тус бүр үндсэн 5, сэлгээний 2 хүртэл тамирчинтай байна.

-          Гар бөмбөгийн тэмцээнд эмэгтэй 2, эрэгтэй 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй орох ба сэлгээний 2 хүртэл тамирчидтай байна.

Тэмцээний дүрэм:

1.    Шатар

Нийт байгуудыг  4 бүсэд сугалаагаар хуваан бүс бүрийн шилдэг 2 тоглогч  бүсээс гарна. Бүсээс гарсан багуудыг 2 бүсэд тойргоор тоглож, бүс бүрээс шилдэг       2 тоглогч шалгаруулна. Шалгарсан 4 тоглогчид зөрж тоглоно. Зөрсөн тоглолтонд хожсон 2 тоглогч Алт , мөнгөн медалийн төлөө, хожигдсон 2 тоглогч хүрэл медалийн төлөө тоглоно. Тэмцээнийг цагтай зохион байгуулах ба цагийн хуваарийг сугалаагаар бүсэд хуваагдсаны дараа тодорхой гаргана.  Тэмцээнийг нэг ерөнхий шүүгчтэй зохион байгуулна. Талдаа 15 мин тоглоно.

 

2.    Зуун буудалт даам:

Нийт тоглогчидыг  4 бүсэд сугалаагаар хуваан бүс бүрийн шилдэг 2 тоглогч  бүсээс гарна. Бүсээс гарсан багуудыг 2 бүсэд тойргоор тоглож, бүс бүрээс шилдэг       2 тоглогч шалгаруулна. Шалгарсан 4 тоглогчид зөрж тоглоно. Зөрсөн тоглолтонд хожсон 2 тоглогч Алт , мөнгөн медалийн төлөө, хожигдсон 2 тоглогч хүрэл медалийн төлөө тоглоно. Тэмцээнийг цагтай зохион байгуулах ба цагийн хуваарийг сугалаагаар бүсэд хуваагдсаны дараа тодорхой гаргана. 2 тоглогчийн хоорондох тоглолт ширээнд зэрэг эхлэж , цагийг зэрэг ажиллуулна.  Тэмцээнийг нэг ерөнхий шүүгчтэй зохион байгуулна

3.    Ширээний теннис:

 Нийт тоглогчид 4 бүсэд сугалаагаар хуваан бүс бүрийн шилдэг 2 тоглогч  бүсээс гарна. Бүсээс гарсан багуудыг 2 бүсэд тойргоор тоглож, бүс бүрээс шилдэг       2 тоглогч шалгаруулна. Шалгарсан 4 тоглогчид зөрж тоглоно. Зөрсөн тоглолтонд хожсон 2 тоглогч Алт , мөнгөн медалийн төлөө, хожигдсон 2 тоглогч хүрэл медалийн төлөө тоглоно. Тэмцээнийг нэг ерөнхий шүүгчтэй зохион байгуулна

4.    Сагсан бөмбөг:

 Сагсан бөмбөгийн баг 7 тамирчидтай байна. Нийт багуудыг 4 бүсэд сугалаагаар хуваан бүс бүрийн шилдэг 2 баг бүсээс гарна. Бүсээс гарсан багуудыг 2 бүсэд хуваан тойргоор тоглож, бүс бүрээс шилдэг 2 багийг шалгаруулна. Шалгарсан 4 багууд зөрж тоглоно. Зөрсөн тоглолтонд хожсон 2  баг алт, мөнгөн медалийн төлөө , хожигдсон 2 баг хүрэл медалийн төлөө тоглоно. Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 2 талдаа тус бүр эрэгтэй баг 8 минут, эмэгтэй баг 5 минут тоглоно. Медалийн төлөөх тоглолтуудад  сүүлийн 1 минут цэвэр байна. Тэмцээнийг ерөнхий шүүгч , талбайн 2 шүүгчтэй  зохион байгуулна.

 5.                                                                                            Ãàð áºìáºã:

     Ãàð áºìáºãèéí áàã 8 òàìèð÷èíòàé áàéíà. Íèéò áàãóóäûã 4 á¿ñýä ñóãàëààãààð õóâààí á¿ñ á¿ðèéí øèëäýã 2 áàã á¿ñýýñ ãàðíà. Á¿ñýýñ ãàðñàí áàãóóäûã 2 á¿ñýä õóâààí òîéðãîîð òîãëîæ, á¿ñ á¿ðýýñ 2 øèëäýã áàãèéã øàëãàðóóëíà. Øàëãàðñàí 4 áàã çºðæ òîãëîíî. Ǻðñºí òîãëîëòîíä õîæñîí 2 áàã àëò, ìºíãºí ìåäàëèéí òºëºº, õîæèãäñîí 2 áàã õ¿ðýë ìåäàëèéí òºëºº òîãëîíî.ãàð áºìáºãèéí òýìöýýíä 2 áàãèéí õîîðîíä 21 îíîîãîîð 3 òîãëîëò õèéíý. 2 õîæñîí òîõèîëäîëä 3 äàõü òîãëîëòûã õèéõã¿é. Ýõíèé 2 òîãëîëòîíä áàãóóä íýã íýã õîæñîí òîõèîëäîëä 3 äàõü òîãëîëòûã õèéõ áºãººä 3 äàõü òîãëîëò 15 îíîîòîé áàéíà.Òýìöýýí åðºíõèé ø¿¿ã÷, òàëáàéí 2 ø¿¿ã÷òýéãýýð çîõèîí áàéãóóëàãäàíà.

         Áàéð, øàãíàë:

         Á¿õ òºðºëä ýõíèé øèëäýã 4 áàãèéã øàëãàðóóëàí, ýõíèé 3 áàãò àëòàí ìåäàëü,өргөмжлөл /ìºíãºí øàãíàë, äóðñãàëûí ç¿éë/, ìºíãºí ìåäàëü өргөмжлөл /ìºíãºí øàãíàë, äóðñãàëûí ç¿éë/, õ¿ðýë ìåäàëü өргөмжлөл /ìºíãºí øàãíàë, äóðñãàëûí ç¿éë/ òóñ òóñ ãàðäóóëíà.   

         Òýìöýýí òóñ á¿ðä àëòàí ìåäàëü àâñàí áàãò 4 îíîî, ìºíãºí ìåäàëü àâñàí áàãò 3 îíîî, õ¿ðýë ìåäàëü àâñàí áàãò 2 îíîî, 4-ð áàéð ýçýëñýí áàãò 1 îíîî ºã÷ íèéëáýð ä¿íãèéí õàìãèéí èõýýð “Øèëæèí ÿâàõ öîì”-ûí ýçýí áàéãóóëëàãûã øàëãàðóóëæ, öîì ìºíãºí øàãíàëûí õàìò ãàðäóóëíà. Îíîî òýíöñýí òîõèîëäîëä ìåäàëèéí ÷àíàðûã õàðãàëçàíà.

         Òýìöýýí áîëîõ õóãàöàà, ãàçàð:

¹

Òýìöýýíèé òºðºë

Õóãàöàà

Ãàçàð

1

Øàòàð

2013.11.15 ºäðèéí

9.00 öàãò

Урт цагаан 25-р суваг телевизийн ард 15 р байр 3-р орц Увс нуур Шатарын клуб

Улсын шүүгч Дансал.

2

Çóóí áóóäàëò äààì

2013.11.15 ºäðèéí

9.00 öàãò

Урт цагаан 25-р суваг телевизийн ард 15 р байр 3-р орц Увс нуур Шатарын клуб

Улсын шүүгч Дансал

3

Øèðýýíèé òåííèñ

2013.11.15ºäðèéí

11.00 öàãò

Монголын ширээний теннисны оч клубд

Улсын шүүгч Бат-Очир

4

Ãàð  áºìáºã

2013.11.16 ºäðèéí

08.00-21.00 öàãò

Хилчин спорт хороон дээр

Монголын Волейболын шүүгч

Батбаатар, Дорж

5

Ñàãñàí áºìáºã

2013.11.17 ºäðèéí

08.00-19.00öàãò

Хилчин спорт хороон дээр

Сагсан бөмбөгийн холбооны шүүгч

Цолмон

 

Òýìöýýíä îðîëöîõîä òàâèãäàõ øààðäëàãà:

1.    Òýìöýýíä îðîëöîõ ìýä¿¿ëãéèã òýìöýýíèé òºðºë òóñ á¿ðýýð ãàðãàæ 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 13- íû ºäðèéí 14.00 öàãààñ ºìíº ÆÝÉ ÝÑ öàìõàãèéí 701 òîîò ºðººíä õ¿ëýýí àâíà.

2.    Áàéãóóëëàãà ñïîðòûí õýäýí òºðºëä îðîëöîõîîñ ¿ë õàìààðàí 300000 /ãóðâàí çóóí ìÿíãàí / òºãðºãèéí õóðààìæ òºëíº. Òýìöýýíèé õóðààìæèéã 2013.11.10 дотор 5027372836 тоот дансанд хийнэ. Мөн  ÆÝÉ ÝÑ öàìõàãèéí 701 òîîò ºðººíä õ¿ëýýí àâíà.  Холбооноос баримт өгнө.

 

3.    Òýìöýýíä òóõàéí áàéãóóëëàãàä äàäëàãà õèéæ áàéãàà äàäëàãûí îþóòàíã îðîëöóóëàõã¿é áºãººä òàìèð÷äûí òóõàéí áàéãóóëëàãàä àæèëä îðñíûã òýìäýãëýæ áàòàëãààæóóëñàí íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòýðèéã ýõ õóâèàð, иргэний үнэмлэхний хуулбарыг àâ÷èð÷ ¿ç¿¿ëýí òýìöýýíä îðîëöîõ çºâøººðºë àâíà.

 

4.    Áàéãóóëëàãûã òºëººëºí îðîëöîæ áóé òàìèð÷èä òóõàéí êîìïàíèä ñ¿¿ëèéí 2 ñàðààñ ºìíº àæèëä îðñíûã íîòëîõ /Íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòýð/

 

5.    Òýìöýýíä çàðëàñàí öàãààñ õîöðîõã¿é èðñýí áàéíà. Òýìöýýíä îðîëöîõ áàãóóäûí äàðààëëûã ñóãàëààãààð òîãòîîõ áºãººä òóõàéí öàãò òóõàéí òîãëîõ áàã áàéõã¿é /èðýýã¿é / òîõèîäîëä õîæèãäñîíä òîîöíî.

 

6.    Òýìöýýíèé íýýëò, õààëòûí àðãà õýìæýýíèé ¿åýð òóõàéí áàéãóóëëàãûí áàãèéí òàìèð÷èä á¿ðýí á¿ðýëäýõ¿¿íýýð áýëýí áàéíà. Урлаг,соёлын арга хэмжээтэй явагдахаас гадна 3 онооны шидэлт болон оновчтой довтолгооны тэмцээн болно.

 

7.    Хоёр өөр компаниуд нэгдэн орж болно. Хэрэв тэгсэн тохиолдолд компаниуд тус тусдаа 200.000 төгрөгийн бооцооны хураамж төлнө. Мөн цомын төлөөх оноог хувааж авах болно.

  

Æè÷: Òåõíèêèéí çºâëºãººí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 13- íû ºäðéèí 10.00 öàãò ÆÝÉ ÝÑ öàìõàãèéí 701 òîîò ºðººíä áîëíî.  Баг тамирчидыг төлөөлөн 1-2 хүн цагтаа ирнэ үү.

Øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã 99024446, 88087821, 76029988 óòñààð àâ÷ áîëíî.

Áàãóóäûí èð¿¿ëýõ òýìöýýíèé ìýä¿¿ëãèéí çàãâàð

Ä/ä

Òýìöýýíèé òºðºë

Òàìèð÷äûí íýðñ

Õóâèéí

äóãààð

Òàéëáàð

ÍÄ äýâòýðèéí äóãààð

 

Òåííèñ

 

 

 

 

1

Ýð

 

 

 

 

2

Ýì

 

 

 

 

 

Øàòàð

 

 

 

 

4

Ýð

 

 

 

 

5

Ýì

 

 

 

 

 

Çóóí áóóäàëò äààì

 

 

 

 

6

Ýð

 

 

 

 

7

Ýì

 

 

 

 

 

Ãàð áºìáºã/õîëèìîã /

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñàãñàí áºìáºã /ýð/

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñàãñàí áºìáºã /ýì/

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удирдамжыг зохиохдоо компаниудын удирдлагууд болон холбооны шийдвэр, санал, тамирчидын саналуудыг харгалзан үзсэн болно.