Байгууллагын мэдээлэл (Лого, вебсайт, хаяг) шинэчлэхдээ газрын зургаас оффисоо цэгээр тэмдэглэн, солбицлыг олох ба барилгын нэр, дугаар болон түүн дотор өрөөний тоотыг гараар бичиж хадгална.

Доорх линкээр орж видео заавартай …

2 хүртэл ажилтантай байгууллага жилийн 300000 төгрөг, түүнээс дээш бол жилийн 500000 төгрөгийн гишүүнчлэлийн хураамж төлж, түүнийг холбооноос баталгаажуулснаар цахим гэрчилгээ олгогдоно. QR кодоор хүчинтэй эсэх лавлагааг шалгах боломжтой.

Доорх …

Байгууллагын албан тушаалтан, бусад салбарт ажиллаж буй инженер, иргэн нь хувь гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргах боломжтой. 

Гишүүнээр элсэхээс өмнө та холбооны гишүүнчлэлийн дүрэмтэй танилцаж, зөвшөөрсөн байх шаардлагатай юм.

Доорх линкээр …

Холбооны цахим системээр дамжуулан боловсруулж буй баримт бичигт санал өгөх, мөн зөвлөл, бүрэлдэхүүнд цахим хүсэлт гаргана. 

Цахим системээр мэргэшсэн зөвлөх инженерүүдийн салбарын баримт бичиг боловсруулахад оролцсон байдал, норм дүрэм боловсруулсан …

Системд нэвтрэх, хэрэглэгчийн дашбоардыг удирдах, санал асуулгад оролцох хэсгийн зааврыг орууллаа. 

Цахим системд бүртгэлтэй хэрэглэгч өөрийн ажил эрхлэлт, боловсрол, мэргэшлийн байдал, сургалтанд хамрагдах, цахим шалгалт өгөх, тэнцсэн тохиолдолд цахим гэрчилгээ …