МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам

Сургалт зохион байгуулах журам.