ЗӨВЛӨХ БОЛОН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ  СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

МГФЗЗХолбоо нь Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалын дагуу Геодезийн хэмжилт, зураглал, агаарын зураглал боловсруулалт, зураг зүйн хүрээний “зөвлөх болон мэргэшсэн” зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд заавал болон сонгон суралцах багц цаг тооцох сургалтуудыг өнөөдрөөс 5-р сарын 13 ныг дуустал танхимаар зохион байгуулж байна.