card
/

Мэдээ мэдээлэл

Гишүүнчлэлийн анкет бөглөх

Бүртгүүлэх
“Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулагдаж буй  “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулж байна.

“Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан боловсруулагдаж буй “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулж байна.

Геодези, зураг зүйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгоход тооцох багц цаг тооцох , сургалт зохион байгуулах журам болон МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам шинэчлэгдэн батлав.

Геодези, зураг зүйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгоход тооцох багц цаг тооцох , сургалт зохион байгуулах журам болон МГФЗЗХ-ны шагнал олгох журам шинэчлэгдэн батлав.

Газар зүйн мэдээлэл. Зам тээврийн сүлжээний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 18-18

Газар зүйн мэдээлэл. Зам тээврийн сүлжээний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 18-18

Газар зүйн мэдээлэл. Газар зүйн нэрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 17-18

Газар зүйн мэдээлэл. Газар зүйн нэрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 17-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хүн ам, нийгмийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 16-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хүн ам, нийгмийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 16-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хөрсний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 15-18

Газар зүйн мэдээлэл. Хөрсний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 15-18

Газарзүйн мэдээлэл. Хилийн заагийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 14-18

Газарзүйн мэдээлэл. Хилийн заагийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт /WM/ стандартын төсөлд санал авч байна. 14-18

Газарзүйн мэдээлэл. Хаягийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 13-18

Газарзүйн мэдээлэл. Хаягийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал авч байна. 13-18

Газар зүйн мэдээлэл. Ус зүйн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал байна. 12-18

Газар зүйн мэдээлэл. Ус зүйн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд санал байна. 12-18

Газарзүйн мэдээлэл. Түүх, соёл, археологийн өв өгөгдлийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 11-18

Газарзүйн мэдээлэл. Түүх, соёл, археологийн өв өгөгдлийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 11-18

Газар зүйн мэдээлэл. Өндрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд байна. 10-18

Газар зүйн мэдээлэл. Өндрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт WM стандартын төсөлд байна. 10-18

Газар зүйн мэдээлэл. Орто зураглалын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 9-18

Газар зүйн мэдээлэл. Орто зураглалын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 9-18

Газар зүйн мэдээлэл. Кадастрын нэгж талбарын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 8-18

Газар зүйн мэдээлэл. Кадастрын нэгж талбарын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 8-18

Газар зүйн мэдээлэл. Инженер-геологийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 7-18

Газар зүйн мэдээлэл. Инженер-геологийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 7-18

Газар зүйн мэдээлэл. Дэд бүтцийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 6-18

Газар зүйн мэдээлэл. Дэд бүтцийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 6-18