card
 1. МГФЗЗХ-НЫ ДҮРЭМ
 2. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 3. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСАН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ
 4. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН БАТЛАГДСАН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
 5. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ
 6. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ
 7. МГФЗЗХ-НЫ 2019 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 8. МГФЗЗХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 9. МГФЗЗХ-НЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЖУРАМ
 10. МГФЗЗХ-НЫ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ
 11. МГФЗЗХ-НЫ ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
 12. МГФЗЗХ-НЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
 13. МГФЗЗХ-НЫ ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ  СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
 14. БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ САЙДЫН 200 ДУГААР ТУШААЛ
 15. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭНД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХОД ТООЦОХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ , СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ /ШИНЭЧЛЭГДСЭН/
 16. МГФЗЗХ-НЫ ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /ШИНЭЧЛЭГДСЭН/