ХУЗ-ын 1 дүгээр сарын хурал
 1. 2019 оны 01 сарын 07-нд ХУЗ-ийн гишүүдийн хурал болж доорхи асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.
  • Холбооны дүрмийг эцэслэн баталлаа.
  • Холбооны зөвлөлүүдийн ирүүлсэн ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэн баталлаа.
  • Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга
  • Гишүүдийг идэвхижүүлэх, 2019 оны татвар хураалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар ярилцлага хийлээ.
 2. 2019 оны 01 сарын 23-нд ХУЗ-ийн гишүүдийн хурал болж доорхи асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.
  • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх.
  • Хуулийн төсөл, Төрөөс баримтлах бодлого, Дунд хугацаанд хийж гүйцэтгэх арга хэмжээ гэсэн 3-н төсөлд санал өгөх ажлын хэсэг байгуулах, холбооны нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргах учраас хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.
  • Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга, татвар хураан авалт
  • Олон нийт, дотоод үйл ажиллагааны зөвлөлийн ажлуудын талаар мэдээлэл
  • Сургалтын талаар БХБЯамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга У.Отгонбаяртай уулзсан талаар мэдээлэл
  • ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү, дэд дарга Н.Батбаяр нартай уулзсан талаар мэдээлэл, ГЗБГЗЗГ-тай байгуулах санамж бичгийн талаар
  • Имэйл хаягнууд ашиглалтын талаар
  • Сэтгүүл хэвлэлтийн талаар
  • Удирдах ажилтны 2-р зөвлөгөөн зохион байгуулах талаар
  • Газрын харилцааны өдөрт зориулсан спорт арга хэмжээнд хэрхэн оролцох талаар
  • Зөвшөөрлийн тухай хуулинд санал өгөх талаар тус тус хэлэлцсэн болно