ХУЗ-ын 2 дугаар сарын ээлжит хурал
 1. 2019 оны 02 дугаар сарын 15-нд ХУЗ-ийн хурал.
  • Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх
  • Ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудыг холбогдох гишүүдэд хариуцуулж өглөө.
   1. 2-р зөвлөгөөнийг угтаж төрийн болон салбарын шагналд хүмүүсийг тодорхойлох – Д.Батжил
   2. 2-р зөвлөгөөнд зориулагдан хэвлэгдэх сэтгүүл – Сэтгүүлийн редакц
   3. 3 сарын 21-нд тохиох геодезийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар санал ирүүлэх – Д.Батжил,
   4. Сургалт зохион байгуулах талаар – Д.Оюунцэцэг
   5. Олимпиад зохион байгуулах – Д.Оюунцэцэг, Б.Эрдэнэбаатар
   6. Хууль, бодлогын бичиг баримт, дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хэлэлцүүлэг – Ц.Дашзэвгэ
   7. Холбоонд байгаа эд хөрөнгө, бичиг баримтын бүртгэл – А.Долгорсүрэн, Д.Даваажаргал
   8. Холбооны бүртгэл, татвар хураалтыг эрчимжүүлж ажиллах – Д.Батжил
   9. Нэрийн хуудас ХУЗ-ийн гишүүдэд хийлгэх – Ю.Чүлтэм
   10. 4-р сард болох FIG-ийн уулзалтад групп зохион байгуулж оролцох – П.Алтанцэцэг
   11. FIG-тэй харилцаа тогтоох мэйлд хариу өгөх – П.Алтанцэцэг
   12. Геосибирт групп зохион оролцох – Д.Оюунцэцэг, П.Алтанцэцэг
   13. Холбооны шинэчилсэн дүрмийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх – О.Хосбаяр
   14. Салбарын хуулийн бүрдлийг ханган ажиллахад туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн хяналтын байцаагч Нарантуяатай хамтран ажиллах – Ю.Чүлтэм, Ц.Дашзэвгэ
   15. Барилгачдын нэгдсэн холбоотой холбоо тогтоон ажиллах – Ю.Чүлтэм
   16. Холбооны Хяналтын зөвлөлийг хуралдуулж холбооны үйл ажиллагаанд хяналт хийлгэх – Ю.Чүлтэм
   17. Багаж баталгаажуулалтын лабраторыг холбоонд шилжүүлэхтэй холбоотойгоор мэдээлэл хүргэх, санал авах О.Хосбаяр
  • Нэмэлт мэдээллүүд