Газар зүйн мэдээлэл. Инженер-геологийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна. 7-18